Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Personas datu aizsardzība

Godātais klient!

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” informē, ka  Jūsu personas dati tiek apstrādāti, ievērojot personas datu drošību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Atgādinām, ka no 2018.gada 25.maija stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā saukta – Regula, kura attiecas uz visiem pakalpojumu sniedzējiem un paredz personas datu apstrādi noteiktam mērķim.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir līguma izpilde pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai. Lūdzam aktualizēt datus, ja līguma darbības laikā Jūsu personas dati un/vai kontaktinformācija ir mainījusies. Līgumā norādītā kontaktinformācija tiek izmantota saziņai ar Jums – informēšanai par pakalpojuma sniegšanu un izmaiņām, rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai u.c. Līguma izpildes nodrošināšanai dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, parādu piedziņai u.c. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” apliecina, ka dati tiks nodoti tikai paredzētajam mērķim un nepieciešamajā apjomā.

Personas identifikācijai pa tālruni/e-pastu izmantojam šādus datus: klienta/līguma numuru, vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma sniegšanas adresi, tālruņa numuru/e-pasta adresi. Dokumentus var parakstīt izmantojot e-parakstu, klātienē lūdzam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

! Parāda summas apmērs tiks atklāts tikai klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, par trešajām personām – uzrādot personas apliecinošu dokumentu un  pilnvarojumu !

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, labot savus datus un arī pieprasīt datus dzēst, ja līguma saistības ir izpildītas (dati pilnībā tiks dzēsti iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam glabāšanas termiņam).

Jautājumos, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi, aicinām sazināties ar SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”  klientu apkalpošanas daļu: tālr. 63722396, e-pasts: komunalie@dobele.lv.

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību aicinām sazināties ar datu aizsardzības speciālisti: tālr.22025331 vai e-pastu: elina.dkp@gmail.com