Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Videonovērošanas Politika

Ievads

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” (turpmāk – Pārzinis) veic videonovērošanu Dobeles novadā, Dobelē, Spodrības ielā 2, LV-3701. Videonovērošana tiek veikta tikai ēkas ārpusē.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.45103000466. Pārziņa adrese ir Dobeles nov., Dobele, Spodrības iela 2, LV-3701, mājaslapa – www.dobeleskomunalie.lv, e-pasts – komunalie@dobele.lv, tālrunis – +371 63722396.

  • Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

Pārziņa videonovērošanas veikšanas mērķis (personas datu apstrādes nolūks) – noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kā arī pierādījumu iegūšana apdrošināšanas vajadzībām.

Datu apstrādes tiesiskais pamats – 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlaments un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679) 6. panta 1.punkta f. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja tā ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārzinim ir leģitīmas intereses novērst vai atklāt pastrādātos vai plānotos noziedzīgos nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus, tādā veidā veicinot īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

  • Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas datu saņēmēju kategorijas – videonovērošanas dati, pēc pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, sertificētiem apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās) un tiesām (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietā).

Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – visas personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, utt).

Datu nodošana ārpus Latvijas

Videonovērošanas dati netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

Datu glabāšanas ilgums

Videonovērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti maksimāli 30 dienas. Termiņš atkarīgs no ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas), un termiņu nosaka rakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpība.

Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem (pie nosacījuma, ka datu subjekts sniedz informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus iznīcina, ja tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.

Ja datu subjekts var pamatot, ka personas dati vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, Pārzinis nekavējoties novērš šo nepilnību vai pārkāpumu.

 Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.